Εσωτερικός Κανονισμός

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας του Συλλόγου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ισχύον Καταστατικό, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, τους κανόνες και τις αρχές που θέτει η Διοίκηση και είναι συμπληρωματικός του καταστατικού.

 1. Οργάνωση λειτουργίας γραφείου συλλόγου

            Όλα τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται βάσει προγράμματος να παρευρίσκονται στα γραφεία του Συλλόγου κατά το χειμερινό εξάμηνο (Οκτώβριο έως Μάρτιο) από Δευτέρα έως Παρασκευή 20:00 –22:00 και κατά το εαρινό εξάμηνο (Απρίλιο έως Σεπτέμβριο) από Δευτέρα έως Παρασκευή 21:00 –23:00, για την παροχή κάθε είδους πληροφοριών, την κράτηση θέσεων για τις αναβάσεις, εισπράξεις συνδρομών κλπ.

 1. Εγγραφές και συνδρομές μελών
 • Όλοι οι Ορειβατικοί Σύλλογοι βάσει του Αθλητικού Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) υποχρεούνται να διοργανώνουν αναβάσεις/εξορμήσεις και εκπαιδεύσεις μόνο για τα μέλη τους.

Επομένως, όλοι οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας πρέπει απαραιτήτως να είναι μέλη του Συλλόγου ή μέλη άλλων Συλλόγων της Ε.Ο.Ο.Α. και οικονομικά τακτοποιημένοι για το τρέχον έτος (επιτρέπεται σε άτομα που συμμετέχουν για πρώτη φορά να δοκιμάσουν χωρίς να είναι μέλη).

 • Για του την εγγραφή μέλους απαιτείται υποβολή προς το Δ.Σ.: α) αίτηση του ενδιαφερομένου με πρόταση δύο μελών του συλλόγου, β) δύο έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας, γ) και 10 € για τη συνδρομή της χρονιάς.
 1. Οργάνωση δραστηριοτήτων

3.1 Προγραμματισμός εξορμήσεων

 • Ο έφορος ορειβασίας σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα εξορμήσεων έπειτα από διαβούλευση με το Δ.Σ. και τα μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν στη σύνταξη του.
 • Προτάσεις εξορμήσεων μπορούν να γίνουν στο Δ.Σ. από τα μέλη του συλλόγου.
 • Προτεραιότητα επιλογής έχουν οι ολοκληρωμένες και οι τεκμηριωμένες προτάσεις. Για την τεκμηρίωση προτάσεων άγνωστων διαδρομών οφείλεται να προηγείται σχετική έρευνα διαδρομών σε ορειβατικές ιστοσελίδες ή και να επιδιώκεται η επαφή με τοπικούς συλλόγους για λήψη πληροφοριών (πχ ηλεκτρονικά ίχνη κτλ).

3.2 Επιλογή συντονιστών

 • Το Δ.Σ. επιλέγει τους συντονιστές της κάθε ανάβασης ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της διαδρομής και την εμπειρία. Όλα τα μέλη μπορούν να προτείνουν κάποιες διαδρομές τις οποίες προτιμούν να συντονίσουν. Σε περίπτωση κωλύματος οφείλουν να ενημερώσουν τους υπεύθυνους το γρηγορότερο και να προτείνουν αντικαταστάτη καθώς και μια άλλη εξόρμηση στην οποία θα μπορούσαν να γίνουν συντονιστές.

3.3 Αναγγελία εξόρμησης, όροι συμμετοχής

 • Ο έφορος ορειβασίας σε συνεργασία με τον εκάστοτε αρχηγό της εξόρμησης και δέκα μέρες πριν καταρτίζει το πρόγραμμά της και φροντίζει να ανακοινωθεί στα μέσα ενημέρωσης (ιστοσελίδα Συλλόγου, τοπική εφημερίδα, facebook κ.τ.λ.)
 • Άτομα που θέλουν να συμμετέχουν σε πορεία για πρώτη φορά, ή δεν έχουν επαρκή εμπειρία σε αναβάσεις, γίνονται δεκτά μόνον σε διαδρομές εύκολες και σύντομες.
 • Σε περίπτωση επιθυμίας συμμετοχής ανηλίκου, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από κηδεμόνα, μέλος Σωματείου της Ε.Ο.Ο.Α., ο οποίος φέρει πλήρως την ευθύνη ή με υπεύθυνη δήλωση των γονέων που να επιτρέπουν την συμμετοχή του ανηλίκου στην συγκεκριμένη δραστηριότητα (έντυπο διατίθεται από τον σύλλογο).
 • Σε διαδρομές υψηλής δυσκολίας (ως προς τη διάρκεια, υψόμετρο, καιρικές συνθήκες, απόσταση, κλπ), συμμετέχουν άτομα τα οποία είναι: α. Μέλη του Συλλόγου που έχουν επιδείξει ισχυρή σωματική και ψυχική αντοχή, και διαθέτουν νοοτροπία συλλογικότητας και αλληλεγγύης. β. Γνωστά μέλη άλλων ορειβατικών ή πεζοπορικών συλλόγων με ανάλογες δυνατότητες.
 • Το κόστος συμμετοχής των εξορμήσεων προκύπτει από τη συνολική χιλιομετρική αποζημίωση χρήσεως των οχημάτων του Συλλόγου (0,35 λεπτά του ευρώ/χλμ) ή κόστους μισθωμένου λεωφορείου, διαιρώντας με τον κατώτατο αριθμό συμμετεχόντων (8 άτομα/βάν και 30 άτομα/λεωφορείο), επιπλέον εισφοράς συμμετοχής προς το Σύλλογο 5 ευρώ για ημερήσιες εξορμήσεις ή εξορμήσεις που περιλαμβάνουν μια διανυκτέρευση και 10 ευρώ για εξορμήσεις που περιλαμβάνουν περισσότερες των μια διανυκτερεύσεων.
 • Σε εξορμήσεις όταν κάποιο μέλος ακολουθεί με δικό του μέσον μετά από συνεννόηση με τον αρχηγό, καταβάλλει το ανάλογο ποσό εισφοράς συμμετοχής προς το Σύλλογο όπως περιγράφεται παραπάνω.
 • Στη περίπτωση που κατά την υλοποίηση της εξόρμησης υπάρχουν αλλαγές από το αρχικό πρόγραμμα που επιβαρύνουν το Σύλλογο, τότε το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα.
 • Ο αρχηγός της εξόρμησης απαλλάσσεται του αντιτίμου συμμετοχής προς το σύλλογο καθώς και τα έξοδα μεταφοράς με οχήματα συλλόγου ή λεωφορείου (εξαιρούνται μεταφορικά έξοδα με πλοίο, αεροπλάνο κλπ καθώς και έξοδα διαμονής).
 • Μέλος που έχει δηλώσει συμμετοχή και αδυνατεί, λόγω έκτακτης ανάγκης, να συμμετάσχει, πρέπει να ειδοποιήσει τον συντονιστή τουλάχιστον δυο (2) ημέρες πριν την αναχώρηση. Η τυχόν παράλειψη αυτή υποχρεώνει σε καταβολή του αντιτίμου προς το σύλλογο.
 • Στις εξορμήσεις που προβλέπεται προκαταβολή, σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται διότι η μη συμμετοχή επιβαρύνει τα υπόλοιπα μέλη και το Σύλλογο. Εκτός και βρεθεί αντικαταστάτης που να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη συγκεκριμένη εξόρμηση.
 • Απαλλαγή εισφοράς συμμετοχής προς το σύλλογο (5 ευρώ) έχουν τα ανήλικα άτομα και οι φοιτητές εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου (ελάχιστο κόστος εξόρμησης 5 ευρώ).
 1. Εντευκτήρια – Αποθήκη - Δανεισμός υλικών
 • Ο Έφορος Υλικού έχει την επιμέλεια της μη χρηματικής περιουσίας του Συλλόγου (υλικού κ.λπ.) και φροντίζει για την καλή εμφάνιση των εντευκτηρίων.
 • Η κάθε μορφής υλικών του συλλόγου αποθηκεύεται σε κλειδωμένο δωμάτιο στο χώρο του συλλόγου. Ο Έφορος Υλικών είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την τακτοποίηση των υλικών.
 • Ο Έφορος τηρεί βιβλίο λεπτομερούς καταγραφής του εξοπλισμού (καταγράφονται τα υλικά που αγοράζονται και αποσύρονται) και βιβλίο δανεισμού (καταγράφονται τα υλικά που δανείζονται και επιστρέφονται)
 • Κάθε νέο υλικό που αγοράζεται θα πρέπει να μαρκάρεται.
 • Υλικά δύναται να αποσυρθούν ως ακατάλληλα από τη χρήση, μετά από απόφαση του Δ.Σ. πλήρως αιτιολογημένη, εκδίδεται πρωτόκολλο καταστροφής αποσυρμένων υλικών υπογεγραμμένη από το Πρόεδρο και τον Έφορο Υλικών και ενημερώνεται το βιβλίων υλικών. Τα υλικά αυτά καταστρέφονται με ευθύνη του Έφορου Υλικών.
 • Ο δανεισμός υλικών γίνεται μόνο σε μέλη του Συλλόγου και που είναι ταμειακώς εντάξει και μόνο σε εξαίρετες περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να παίρνει αποφάσεις για δανεισμό υλικών στις οποίες δεν ισχύουν οι παραπάνω κανόνες.
 • Ο δανεισμός και η επιστροφή (χρέωση-ξεχρέωση) των υλικών γίνεται μόνο από τον Έφορο Υλικών (σε περίπτωση κωλύματος από μέλος του Δ.Σ. που θα ορίσει ο Έφορος Υλικών), κάθε Πέμπτη 21:00 - 22:30.
 • Ο έφορος δεν παραδίδει και δεν παραλαμβάνει ελαττωματικά, βρώμικα ή φθαρμένα πέρα από το όριο ασφάλειας υλικά.
 • Σε περίπτωση που υπάρξει φθορά του υλικού (πέραν της φυσιολογικής) τότε το μέλος θα πρέπει να αντικαταστήσει το υλικό που δανείστηκε.
 • Με την αλλαγή Έφορου Υλικών γίνεται πάντα νέα καταμέτρηση στα υλικά. Στο βιβλίο υλικών βρίσκεται λίστα με τα υλικά και τον εξοπλισμό αναβάσεων του συλλόγου, η ημερομηνία αγοράς ή χορηγίας στο σύλλογο και δίπλα η αξία τους – αγορά.
 • Δανεισμός υλικών σε μέλη εκτός οργανωμένων εξορμήσεων του Συλλόγου, γίνεται με ανάλογη χρέωση.
 • Η Εξελεγκτική Επιτροπή μαζί με την έκθεση οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. κάνει και καταμέτρηση των ορειβατικών υλικών. Στον όρο ορειβατικά υλικά περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός αναβάσεων, ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και οι χάρτες. Τα ορειβατικά υλικά βρίσκονται σε ξεχωριστή κατάσταση στο βιβλίο υλικών.
 1. Κανονισμός λειτουργίας πιστών αναρρίχησης και κόστος χρήσης τους.
 • Η χρήση των πιστών είναι κάθε Πέμπτη από 21:00 – 22:30.
 • Η χρήση της πίστας γίνεται μόνο από τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου οι οποίοι έχουν εγγραφεί ως αθλητές Αναρρίχησης Βράχου του Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας.
 • Οι αναρριχητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας και χειρισμού των υλικών κι οπωσδήποτε θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη δραστηριότητα της αναρρίχησης.
 1. Χρήση καλύβας στον Ταΰγετο.
 • Στον χώρο φιλοξενούνται μόνο μέλη του συλλόγου συνοδευόμενα τουλάχιστον από ένα μέλος του Δ.Σ.
 • Το κόστος φιλοξενίας εντός καλύβας ή στον προαύλιο χώρο είναι 5 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα.
 • Μπορούν να φιλοξενηθούν μη μέλη του συλλόγου κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ.
 • Οι επισκέπτες φροντίζουν για την καθαριότητα της καλύβας.
 1. Οχήματα Συλλόγου
 • Υπεύθυνοι για τα οχήματα του συλλόγου είναι μέλη που έχουν καθοριστεί από το Δ.Σ. και φροντίζουν για την κάθε είδους συντήρησης των οχημάτων (service, καθαριότητα, κλπ).
 • Σε κάθε εξόρμηση οι οδηγοί των οχημάτων του συλλόγου επιλέγονται από τον αρχηγό της εξόρμησης αποκλείστηκα και μόνο από μέλη που έχει προκαθορίσει το Δ.Σ.